Category

Quizalize Reviews

Category

ในวันนี้ พวกเราต้องการจะมาเฉลิมฉลองให้กับคุณครู Minnie Keng ผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย เธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้งาน Quizalize สำหรับการสอบแบบออนไลน์ และพวกเราต้องการที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอ